Skjulte handicap

BOMI tilbyder specifikke indsatser i forhold til borgere med erhvervet hjerneskade,
som er udfordret kognitivt, som er udfordret i mestring af livet med erhvervet hjerneskade og som er udfordret af hjernetræthed.

Kognitiv træning

Borger med erhvervet hjerneskade og kognitive udfordringer

Kognitive (tænkningsmæssige) vanskeligheder optræder hyppigt ved erhvervet hjerneskade. 

Borgere med erhvervet hjerneskade kan have vanskeligheder med:

Opmærksomhed, arbejdshukommelse, koncentration, indlæring, hukommelse, sprogfunktion, visuel rumlig funktion, overblik og planlægning. 

Sådan gør vi

I den kognitiv træning inddrager vi 

 • borgerens egen oplevelse af det kognitive funktionsniveau, 
 • fund fra neuropsykologisk undersøgelse
 • observationer fra dagligdag eller træningssituationer

Vores metode har en undersøgende og hypotesetestende tilgang. 

Borger og neuropsykolog afprøver ved hjælp af papir- og blyantsopgaver, computerbaserede træningsprogrammer og praktiske opgaver, observerer og reflekterer over kognitive ressourcer og vanskeligheder.

Gennem forløbet opnår borgeren:

 • øget indsigt 
 • accept af sine ressourcer og udfordringer 
 • erfaring med relevante kompensationsstrategier

Arbejdshukommelsestræning

Hvis borgeren har nedsat arbejdshukommelse kan vi tilbyde borgeren intensiv computerbaseret arbejdshukommelsestræning, som vil stimulere funktionsniveauet specifikt på dette område.  

Perspektiv

Erfaringer fra kognitiv træning kan være værdifuld i forhold til afgrænsning og tilrettelæggelse af opgaver i en senere arbejdspraktik og i forhold til arbejdet med håndtering af dagligdagens kognitive krav og udfordringer. 

Kontakt os

Vil du vide mere, så tøv ikke med at ringe til 46 34 86 00 og bliv stillet om til den relevante medarbejder – eller send en mail til bomi@bomi.roskilde.dk 

Henvisningsskema

Erkendelse, sorg, accept og mestring af det nye liv

Borgere med erhvervet hjerneskade er ofte erkendelsesmæssigt udfordrede

Rehabiliteringsforløbet på Hjerneskadecentret BOMI foregår i en kombination af individuelle og gruppebaserede tilbud, hvor vi arbejder med borgerens 

 • erkendelse 
 • sorg
 • accept  
 • mestring af den nye livssituation 

Sådan gør vi

I specifikke og tværfagligt koordinerede træningstilbud inddrages borgerens indsigt, mestringsstrategier og emotionelle reaktioner. Indsatserne tilpasses borgerens individuelle erkendelsesproces samt psykiske ressourcer og udfordringer.

Træningselementer:

 • træning af motorik
 • syn
 • balance 
 • praktisk daglig 
 • energiforvaltning
 • kognitiv træning 

I individuelle psykologsamtaler, mindfulnessgruppe og undervisnings- og erfaringsudvekslingsgruppe er der mulighed for at arbejde mere indgående med erfaringer og refleksioner omkring den ændrede livssituation og formåen. Og dermed mulighed for at øge borgerens viden og forståelse for og accept af hjerneskaden og hvilken betydning hjerneskaden har for borgerens identitet, sociale roller, hverdags- og arbejdsliv på længere sigt. 

Der arbejdes med psykoedukative og psykoterapeutiske metoder med henblik på at understøtte borgerens re-orientering i forhold til det ændrede liv. 

Perspektiv

Indsatsen sigter på at styrke de psykiske ressourcer, så borgeren kan profitere bedst muligt af specifikke træningsindsatser, tilegne sig hensigtsmæssige kompensationsstrategier samt opbygge nyt selvværd, identitet og livsindhold på længere sigt.  

Kontakt os

Vil du vide mere, så tøv ikke med at ringe til 46 34 86 00 og bliv stillet om til den relevante medarbejder – eller send en mail til bomi@bomi.roskilde.dk 

Henvisningsskema til Skjulte handicap

Mental træthed/hjernetræthed

Baggrund

Undersøgelser og kliniske erfaringer viser, at træthed ofte kan være en af de væsentligste vanskeligheder efter en hjerneskade eller ved langvarige følger efter en hjernerystelse. Trætheden kan i høj grad få betydning i forbindelse med tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Den mest belastende type træthed efter f.eks. en hjerneskade er ofte den mentale træthed som også kaldes hjernetræthed. Hjernetrætheden opstår, når hjernen ikke magter at sortere og bearbejde information, på en effektivt og energirigtig måde. BOMI er i vores måde at forstå og arbejde med hjernetræthed på, inspireret af bl.a. Lars Rönnbäck professor, celleforsker og overlæge i neurologi og Birgitte Johansson fil dr. og specialist i neuropsykologi fra Göteborgs Universitet. (Se hjemmeside www.mf.gu.se)   

Indhold og metode

Vi tilbyder specialiseret neurofaglig rådgivning i hjernetræthed. I et borgerforløb arbejder vi med at afdække borgerens funktionsniveau i hverdagen herunder hjernetrætheden og hvilke faktorer og strategier, som har henholdsvis positiv og negativ indflydelse på borgerens funktionsniveau og hjernetræthed.

Vi undersøger hvilke aktiviteter, der er specielt udtrættende og arbejder med hvordan aktiviteterne ved at ændre tilrettelæggelsen, vil opleves mindre belastende.

Vi arbejder på, at borgeren får mulighed for at indgå i, de for borgeren, nødvendige og ønskelige aktiviteter og roller. I mange tilfælde må det ske på nye præmisser, hvorfor der også sideløbende må arbejdes med indsigt og accept af de ændrede vilkår.

Kognitive vanskeligheder og hjernetræthed

Borgere med kognitive vanskeligheder i kombination med hjernetræthed kræver særlige tiltag. Arbejdet med disse problematikker foregår tværfagligt igennem hele forløbet i både individuelle tilbud og gruppetilbud. Metoden med at angribe borgerens udfordringer fra mange forskellige vinkler, er med til at give gode resultater.

I indsatsen anvendes forskellige standardiserede træthedsskalaer og individuelt tilpassede registreringer, som afpasses efter hvilke faktorer, det er relevant at registrere, og efter borgerens kapacitet til at registrere. Alle registreringer anvendes først og fremmest som redskab til dialog, indsigt og accept. Der arbejdes med at etablere nye strategier og mere hensigtsmæssige vaner og rutiner. Arbejdet tager udgangspunkt i borgerens oplevelser, ønsker og mål.

Gennem processen med at skabe balance understøttes udviklingen af arbejdsevnen og der skabes mulighed for at borgeren vender tilbage til arbejdsmarkedet.

Kontakt os

Vil du vide mere, så tøv ikke med at ringe til 46 34 86 00 og bliv stillet om til den relevante medarbejder – eller send en mail til bomi@bomi.roskilde.dk

Henvisningsskema

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

*I henhold til gældende GDPR-regler, giver du med tilmeldingen samtykke til at vi må behandle dine oplysninger i vores system, alene med det formål at kunne sende dig vores nyhedsbrev.