Skræddersyede kurser
Hjerneskade og udviklingshæmning
 

BOMI tilbyder kompetenceudvikling i form af kurser, temadage og faglig sparring/vejledning, som kan købes enkeltvis eller som et forløb bestående af udvalgte kurser efterfulgt af faglig sparring/vejledning, skræddersyet jeres behov.


Det grundlæggende faglige fundament for både kurser og faglig sparring er neuropsykologi, neuropædagogik, sanseintegration samt aktivitet og deltagelse i et tilpasset hverdagsliv, samt viden om fysisk funktionsnedsættelse.  Udgangspunktet er borgerens adfærd og forståelse af denne.


Blikket er helhedsorienteret og tværfagligt med fokus på at binde teoretisk viden og forståelse sammen med konkrete forandringer i hverdagens praksis. Det kan fx handle om at arbejde med konkrete metoder og redskaber, der øger forudsigeligheden for borgeren, og hvordan personalet tilpasser omgivelsernes indlejrede krav til borgeren. Særligt ved den faglig sparring/vejledning er tilgangen stærkt forankret i praksis omkring den enkelte borger.


BOMI har års erfaring med rådgivning og vejledning og kompetenceløft af pædagogisk og sundhedsfagligt personale på området og særligt i forhold til at forstå, forebygge og håndtere udadreagerende og selvskadende adfærd, når borger opleves uden for trivsel eller fremtræder med ændret funktionsevne eller adfærd i hverdagen. 


Kurser, temadage og faglig sparring/vejledning er rettet mod personale der til daglig arbejder med borgere med medfødt eller erhvervet hjerneskade samt udviklingshæmning, med eller uden komplicerende problemstillinger.


Kontakt os for en snak om jeres ønsker og behov.


Henvendelse til:


Rikke Forslund tlf. 30844457, mail rikkefor@bomi.roskilde.dk

Christina Folkmann Hansen på tlf.: 30 84 44 84, mail christinafoh@bomi.roskilde.dk

Eller til BOMI´s hovednummer på tlf. 46 34 86 00  mail bomi@bomi.roskilde.dkSKRÆDDERSYET KURSUS
– BASISVIDEN OM HJERNEN OG FØLGER EFTER HJERNESKADE OG UDVIKLINGSHÆMNING


På kurset får deltagerne grundlæggende viden om hjernens funktion, og om hvordan forskellige former for hjerneskade og grader af mental retardering kommer til udtryk i form af fysiske, sproglige, kognitive, psykiske, emotionelle, sociale og adfærdsmæssige følger. Kurset giver samtidig en teoretisk introduktion til det neuropædagogiske arbejde omkring borgere med hjerneskade eller udviklingshæmning.


Undervisningen veksler mellem oplæg, video, dialog med inddragelse af deltagernes personlige erfa­ringer.


EKSEMPEL PÅ INDHOLD:

 • Viden om hjernens opbygning og funktion
 • Hjerneskader og følgerne af skader i forskellige områder
 • Fysiske, sproglige, kognitive, psykiske, emotionelle, sociale og adfærdsmæssige følger
 • Hvordan ser kognitive følger ud i hverdagen, og hvordan kan de håndteres?
 • Case-eksempler
 • Gruppearbejde


OMFANG OG TILRETTELÆGGELSE

Kurset skræddersys efter behov. Varighed 1 dag eller efter behov


VARETAGES AF

Kurset varetages af neuropsykologer ved BOMISKRÆDDERSYET KURSUS
– NEUROPÆDAGOGIK I PRAKSIS


Formålet er at give personalet viden om og forståelse for den hjerneskadede eller udviklingshæmmede borgers reaktioner i dagligdagen, samt hvordan inddragelse af neuropædagogiske strategier i hverdagen kan fremme borgers funktionsevne og trivsel.


Deltagerne får styrket deres færdigheder i forhold til forståelse af den hjerneskadedes eller udviklingshæmmedes adfærd og behov i et neuropsykologisk og neuropædagogisk perspektiv og præsenteres for konkrete neuropædagogiske metoder og redskaber. Der lægges i kurset særligt vægt på at opnå viden om og få metoder til, hvordan omverdenens krav kan balanceres ift. borgers udfordringer i praksis.


Undervisningen veksler mellem oplæg, video, dialog med inddragelse af deltagernes personlige erfa­ringer samt gruppearbejde. Der inddrages konkrete praksisbeskrivelser undervejs til at illustrere pointer og teori.


Den viden og forståelse kurset repræsenterer kan anvendes til borgere med kognitive udfordringer fx som følge af medfødt eller erhvervet hjerneskade, mental retardering og fx opmærksomhedsfortyrrelser.


EKSEMPEL PÅ INDHOLD:

 • Introduktion til neuropædagogik
 • Tolkning af adfærd i forskellige perspektiver
 • Viden om betydningen af de krav omverdenen stiller til borgere med kognitive udfordringer
 • Hypoteser om årsag til adfærd, herunder aktivitetsanalyse
 • Affektanalyse
 • Low arousal
 • At skabe struktur og tydelighed
 • At arbejde med de fysiske omgivelser
 • At arbejde med positive hverdagsrutiner og fejlfrilæring


OMFANG OG TILRETTELÆGGELSE

Kurset skræddersys efter behov. Varighed fx 1 – 2 dage efter aftale


VARETAGES AF

Kurset varetages af ergoterapeuter med speciale i neuropædagogik ved BOMI.

 

SKRÆDDERSYET KURSUS
TEMADAG. INTRODUKTION TIL SANSESTIMULERING OG SANSEINTEGRATION I ET NEUROPÆDAGOGISK PERSPEKTIV


Borgere med hjerneskade (erhvervet eller medfødt) udviklingshæmning og/eller autisme kan ofte have vanskeligheder med tilstrækkelig sansebearbejdning. Samtidig kan borgerens mulighed for at regulere, hvor mange eller hvor få sanseindtryk han/hun mødes af, være begrænset. Begge dele påvirker deres adfærd og mulighed for deltagelse i hverdagen.


Formålet er at give deltagerne introduktion til sansestimulering og sanseintegrations teori, metoder og redskaber. Introduktion til hvordan man som personale kan arbejde med at stimulere sanserne, forebygge sansedeprivation og overstimulering samt styrke de grundlæggende sanser. Deltagerne får basal viden om hvordan styrkelse af de grundlæggende sanser og særligt muskel- og ledsansen kan give en oplevelse af mere ro hos borgeren.


Undervisningen veksler mellem teori, praktiske øvelser og gruppearbejde.


Temadagen henvender sig til socialfagligt og sundhedsfagligt personale der er interesseret i grundlæggende viden om emnet.


EKSEMPEL PÅ INDHOLD:

 • Gennemgang af de 7 sanser - de 3 nærsanser og de 4 fjernsanser
 • Hjernens funktion ift. arousal/vågenhed og sortering af sanseindtryk. Den ubevidste og bevidste sansebearbejdning
 • Sansebearbejdning som forudsætning for højere kognitive funktioner
 • “Use it or loose it”  princippet  
 • Stimulation af de 3 grundlæggende sanser – virkning
 • Selvstimulerende - selvskadende og udadreagerede adfærd i et sanseperspektiv
 • Introduktion til redskabet aktivitetsanalyse
 • Introduktion til sansestimulering gennem gradueret tilrettelæggelse af aktiviteter
 • Introduktion til sansestimulering vhja. SI-hjælpemidler i et neuropædagogisk perspektiv, hvordan gør vi og hvad skal vi være opmærksomme på.
 • Betydningen af de fysiske omgivelser og indretning


OMFANG OG TILRETTELÆGGELSE

Kurset skræddersys efter behov. Omfang fx 1 dag 6 timer


VARETAGES AF

Kurset varetages af ergoterapeuter med speciale i sanseintegration og neuropædagogik ved BOMI.
 

SKRÆDDERSYET KURSUS
– HJERNESKADET OG TILBAGEVENDEN TIL ARBEJDE


Formålet er at give myndighedspersoner, virksomhedskonsulenter, mentorer og andre aktører på området viden om og forståelse for sammenhæng mellem følger af erhvervet hjerneskade, adfærd og behov for indsatser under et arbejdsafklarende forløb. Hvilke særlige udfordringer og behov har borgeren med hjerneskade ift. at vende tilbage til arbejde, genoptage uddannelse eller etablere sig for første gang på arbejdsmarkedet.


Deltagerne får styrket deres færdigheder ift. at få forståelse for den hjerneskadedes adfærd og behov for indsatser for at sikre balancerede krav og målsætning i det videre forløb.


Undervisningen veksler mellem oplæg, video, dialog med inddragelse af deltagernes personlige erfa­ringer samt gruppearbejde. Der inddrages konkrete praksisbeskrivelser undervejs til at illustrere pointer og teori.


EKSEMPEL PÅ INDHOLD:

 • Kort gennemgang af følger efter hjerneskade: Skjulte handicaps/kognitive vanskeligheder, hjernetræthed, synsvanskeligheder, sensomotoriske vanskeligheder
 • Sammenhæng mellem vanskeligheder, omgivelsers krav og adfærd og funktionsevne
 • Om at forstå egen hjerneskade – indsigt og accept
 • Introduktion til hvordan der på baggrund af balancerede krav og sammenhængende indsatser skabes basis for ”det gode jobmatch” og ”det gode praktikforløb”.
 • Introduktion til energiforvaltning og centrale kompensationsstrategier.


OMFANG OG TILRETTELÆGGELSE

Kurset skræddersys efter behov. Kan fx afholdes som en hel dag eller som 2 halve dage.


VARETAGES AF

Kurset varetages af ergoterapeuter og/eller neuropsykologer med speciale i arbejdsrehabilitering ved BOMI.


SKRÆDDERSYET KURSUS
– HJERNETRÆTHED OG ENERGIFORVALTNING


En meget stor andel af borgere med følger efter hjerneskade eller hjernerystelse lider af hjernetræthed, som kan være kombineret med både fysisk og psykisk træthed. At arbejde med at finde en hensigtsmæssig balance mellem aktiviteter og den begrænsede energi er en væsentlig faktor for et vellykket rehabiliteringsforløb, ikke mindst når borgeren skal vende tilbage til arbejdsmarked eller uddannelse.


Formålet med kurset er at formidle viden om mulige årsager til hjernetræthed, hvordan vi som professionelle kan undersøge og registrere trætheden, samt hvordan vi kan arbejde målrettet med energiforvaltning, mono- og tværfagligt. Undervisningen veksler mellem oplæg, fælles refleksioner og case arbejde.


Kurset henvender sig primært til ergoterapeuter (evt. anden tilsvarende uddannelse), som arbejder med neurologiske borgere med hjernetræthed. Det er en fordel, at deltagerne på forhånd har viden om følgerne efter en hjerneskade, særligt viden om de kognitive følger. Kurset tager udgangspunkt i borgere, der er i senforløbet efter hjerneskade/hjernerystelse, er udskrevet til hjemmet, og evt. er på vej tilbage i arbejde eller uddannelse.


KURSUSINDHOLD

 • Hjerneskade og træthed, herunder hypoteser om årsager til hjernetræthed
 • Tegn på og registrering af træthed
 • Konsekvenser af for få eller for mange krav i hverdagen i relation til træthed
 • Betydning af tidlig indsats, tæt opfølgning og individuelt tilpasset tilgang
 • Energiforvaltning/balance i hverdagen og arbejdslivet
 • Øvrige strategier og overvejelser ift. hjernetræthed


OMFANG OG TILRETTELÆGGELSE

Kurset skræddersys efter behov 1-2 dage.


VARETAGES AF

Kurset varetages af ergoterapeuter ved BOMI.


SKRÆDDERSYET KURSUS ­
– SYNETS INDFLYDELSE PÅ BALANCEN EFTER HJERNESKADE


Kurset giver en grundlæggende viden om synets betydning for dagligdagsfunktioner og balanceevnen, samt hvordan ændringer i synsfunktionen kan vise sig i praksis. Formålet er at give deltagerne et bedre grundlag for at afdække og vurdere, hvorvidt der er tale om syns- og balancevanskeligheder, der udgør en barriere for hverdagslivet. Derudover få bedre mulighed for at målrette interventionen, ift. hvad terapeuten selv kan implementere i træningen, og hvad der er en tværfaglig opgave.


Kurset henvender sig primært til fysioterapeuter, der beskæftiger sig med optræning af neurologiske borgere.


KURSUSINDHOLD

 • Synsmæssige og visuelle følger efter hjerneskade, synets betydning i hverdagen
 • Synets funktion, screening af synsfeltsudfald og øjenmotorik
 • Primære og sekundære symptomer ved påvirket syns- og balancefunktion
 • Opmærksomhedspunkter i relation til test af balance i forhold til visuelle problemstillinger
 • Indsats i forhold til påvirket svimmelhed og balanceproblematikker, ørestenssvimmelhed, samt visuelle problemstillinger


OMFANG OG TILRETTELÆGGELSE

Kurset skræddersys efter behov


VARETAGES AF

Kurset varetages af fysioterapeuter ved BOMI.


 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

*I henhold til gældende GDPR-regler, giver du med tilmeldingen samtykke til at vi må behandle dine oplysninger i vores system, alene med det formål at kunne sende dig vores nyhedsbrev.