Udvikling og afklaring af arbejdsevne

Ved tilbagevenden til arbejde eller uddannelse er det ofte kognitive og adfærdsmæssige vanskeligheder samt hjernetræthed, der er udfordrende og svære at forstå og håndtere. Nedsat indsigt i egen formåen er en hyppig kognitiv vanskelighed, som kan føre til, at borgeren uforvarende kommer til at give sagsbehandleren indtryk af, at borgeren kan klare sig selv, ikke har brug for yderligere træning, godt kan komme tilbage til sin arbejdsplads eller uddannelse eller selv kan finde sig et arbejde. Dermed er der risiko for, at der ikke iværksættes den nødvendige træning og de støtteforanstaltninger der fagligt vurderes behov for. Borgeren kan fx komme til at påtage sig større opgaver end vedkommende magter, arbejde ukritisk, overse fejl, have svært ved at løse de problemer der opstår (under arbejdsopgaver, ved lektielæsning, i samarbejdet mm) eller have svært ved at tilpasse adfærd og tale i de konkrete situationer.

Mange borgere med hjerneskade tilbydes genoptræning i kommunalt regi, og det er ofte hensigtsmæssigt at der sker en glidende overgang til udvikling og afklaring af arbejdsevne. Oplysninger fra kommunal genoptræning, samtale med borger, pårørende og sagsbehandler samt supplerende tværfaglige undersøgelser kan danne grundlag for muligheder for udvikling af arbejdsevne samt hvilke rammer og vilkår der er brug for i praktikforløb. Derefter vil nogle kunne starte i et praktikforløb, mens andre vil have brug for at øge funktionsniveauet før de er klar til et decideret praktikforløb. Dette kan ske via en tværfaglig og koordineret indsats, der er målrettet tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Den neurofaglige indsats kan fx indeholde genoptræning samt afprøvning og implementering af hensigtsmæssige kompensations- og mestringsstrategier. BOMI varetager specialiseret tværfaglig udredning, genoptræning og vejledning/rådgivning, gerne i tæt samarbejde med jobcenter, hjerneskadekoordinator, kommunale terapeuter, egen læge og evt. psykiatrien.

Under praktikforløb kan Bomi give løbende specialiseret neurofaglig vejledning og rådgivning til borgeren og arbejdsstedet omkring kompenserende strategier, graduering af arbejdsopgaver, gradvis øgning af arbejdstid, opgavekompleksitet, ansvarsområder mm. Ved endt vejledningsforløb kan der udarbejdes en beskrivelse af arbejdsevne og eventuelle yderligere udviklingsmuligheder. 

Der laves i hver enkelt sag en konkret og individuelt tilpasset aftale, hvori det tydeligt fremgår hvilke opgaver jobcentret og andre afdelinger i kommunen ønsker at BOMI varetager. Ved behov for ændringer undervejs, sker dette i tæt samarbejde med henviser.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

*I henhold til gældende GDPR-regler, giver du med tilmeldingen samtykke til at vi må behandle dine oplysninger i vores system, alene med det formål at kunne sende dig vores nyhedsbrev.